Regulamin

20.06.2017r. , Poznań

REGULAMIN POZNAŃSKIEJ SZKOŁY KONSTRUKCJI UBIORU FORMA

 1. Regulamin dotyczy zajęć organizowanych przez FORMA  –  Poznańską Szkołę Konstrukcji Ubioru, zwaną dalej Organizatorem.
 2. Zajęcia odbywają się w siedzibie Organizatora, mieszczącej się w Poznaniu przy ul. Kwiatowej 14 lok. 7 z wyjątkiem kiedy w ofercie warsztatu/kursu wyznaczona jest inna lokalizacja.
 3. Zgłoszenie na zajęcia odbywa się poprzez wysłanie zgłoszenia na wybrany kurs ze strony internetowej organizatora http://forma-szkola.pl/, drogą mailową na adres zapisy@forma-szkola.pl  lub osobiście w biurze szkoły.
 4. Zgłoszenie na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz warunków uczestnictwa, zgłoszenie ma charakter wiążący.
 5. Kursy odbywają się w grupach minimalnie od 4 do maksymalnie 8 osób dla kursów szycia i konstrukcji odzieży lub wg opisu w danym kursie lub warsztacie, chyba, że w uzgodnieniu z uczestnikami organizator zdecyduje inaczej .
 6. Organizator w przypadku nie zapisania się do danej grupy wymaganej minimalnej liczby uczestników (jest to połowa maksymalnej liczby osób w grupie), lub z przyczyn losowych (wypadek, choroba prowadzącego) zastrzega sobie prawo:
 • przesunąć termin rozpoczęcia zajęć danego kursu do trzech tygodni;
 • przenieść uczestników za ich zgodą do innej grupy;
 • rozwiązać grupę. Organizator zwraca uczestnikom dokonane opłaty rezerwacyjne.  Zwrot uiszczonej opłaty nastąpi w przeciągu 5 dni od daty odwołania warsztatu.
 1. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do dokonania opłaty rezerwacyjnej określonej w mailu zwrotnym potwierdzającym Opłata ta zostaje wliczona do całkowitego kosztu kursu. Kwotę należy wpłacić w ciągu 3 dni od otrzymania potwierdzenia na numer konta podany w ww. mailu. W przypadku braku opłaty, rezerwacja zostanie anulowana.
  W wypadku zapisu w siedzibie firmy, opłatę można uiszczać gotówką w kasie Organizatora.
 2. Wniesiona opłata rezerwacyjna jest bezzwrotna, wliczona na poczet opłaty kursu. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w zajęciach z przyczyn losowych, można wskazać inną osobę, która weźmie udział w zajęciach lub przenieść wpłatę na inny kurs.
 3. Udział w zajęciach jest płatny. Koszt uczestnictwa jest zależny od rodzaju kursu. Czas jednej godziny kursu określa się wg godziny lekcyjnej i trwa 45 minut.
 4. Pozostałą kwotę za kurs (po odjęciu opłaty rezerwacyjnej) należy wpłacić przed lub po pierwszych zajęciach odpowiednio wg długości kursu:
 • warsztaty trwające nie dłużej niż 4 dni – należy wpłacić w dniu rozpoczęcia warsztatu w sekretariacie FORMA Poznańska Szkoła Konstrukcji Ubioru, lub przelewem odpowiednio wcześniej przed rozpoczęciem warsztatu.
 • dla kursu trwającego 1 miesiąc w cyklu tygodniowym – opłatę należy wykonać w ciągu 5 dni od rozpoczęcia kursu/ warsztatu w biurze szkoły lub przelewem na konto
 • opłata standardowa za kurs trwający dłużej niż jeden miesiąc jest ustalana w formie równych rat miesięcznych, zawarta w harmonogramie dołączonym jako załącznik do umowy. Istnieje możliwość uiszczenia opłaty jednorazowo w całości z rabatem 3 %, płatnej w terminie 6 dni od dnia rozpoczęcia kursu.
 1. W przypadku nieobecności na zajęciach uczestnik nie jest zwolniony z opłaty za część nieodbytego kursu. Uczestnik ma prawo do odrobienia 1 dnia/10%  zajęć w ramach innego prowadzonego przez Organizatora kursu po wcześniejszym ustaleniu przez obie strony możliwego terminu . Dla kursów trwających powyżej 3 miesięcy uczestnik ma prawo do odrobienia do 10% całego  kursu na zasadach jak powyżej, pozostałą część odrabia we własnym zakresie wg otrzymanych materiałów i pomocy prowadzącego.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć bądź zmian terminu i miejsca zajęć z przyczyn  od siebie niezależnych (np. wypadki losowe, choroba prowadzącego). W takim przypadku uczestnik zajęć ma prawo do zwrotu opłaty na wskazany nr konta (w ciągu 7 dni) lub wyboru innego rodzaju zajęć, organizowanych w ciągu trzech miesięcy od odwołanych zajęć.
 3. Osoby niepełnoletnie, mogą uczestniczyć w zajęciach za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. W przypadku osób poniżej 16-stego roku życia po przez osobiste podpisanie umowy z Rodzicem w siedzibie Organizatora. Formalność musi być dokonana przed pierwszymi zajęciami.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników w trakcie zajęć jak i w przerwie oraz ewentualne szkody powstałe na skutek nie przestrzegania zaleceń prowadzącego i zasad BHP obowiązujących na terenie pracowni szkoły FORMA przekazanych na pierwszych zajęciach ( zasady BHP są  dostępne do wglądu w siedzibie szkoły).
 5. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność cywilno-prawną za szkody powstałe z ich winy  na  mieniu należącym do Organizatora lub administratora budynku, w trakcie trwania kursów.
  W przypadku osób niepełnoletnich, odpowiedzialność za szkody powstałe z ich winy ponoszą ich rodzice bądź prawni opiekunowie.
 6. Zajęcia prowadzone w szkole FORMA w ramach kursów i warsztatów mają charakter autorski.
 7. Dane osobowe wymagane przy zapisie są niezbędne do nawiązania umowy o udział w kursie oraz do wystawienia certyfikatu i późniejszej jego weryfikacji.
 8. Zgłaszając udział w zajęciach uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla organizacji zajęć, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu wymaga formy pisemnej.  Aktualna wersja znajduje się na stornie internetowej organizatora http://forma-szkola.pl/ w stopce oraz przy formularzu zapisu na kurs.